Kursusbeskrivelser

 

Det er muligt at bestille skræddersyede kompetenceudviklingsforløb, kurser og oplæg direkte fra CecilieLaskie.dk.

Det er også muligt at hyre os ind til rådgivning eller til delopgaver ifm. forløb eller kurser, som udvikles internt i jeres organisation af teamledere, HR eller lign. Vi arbejder med både tilpasningsorienterede læreprocesser (tilpasning af praksis) og udviklingsorienterede læreprocesser (fornyelse af praksis).

Fælles fortælling, fælles identitet 

Vi former vores identitet og bygger fællesskaber gennem hinandens fortællinger. Og vi kan forme en forening, organisation eller virksomhed gennem de fortællinger, vi skaber om os selv, vores kollegaer, ledelse og arbejdsplads – på godt og ondt.

CecilieLaskie.dk har konceptudviklet et kursusforløb i organisatorisk udvikling, hvor vi med afsæt i danske traditioner helt tilbage fra middelalderen formidler, procesleder og sætter rammerne for, hvordan I som virksomhed eller organisation kan skabe en fælles grundfortælling.

Vi arbejder både med organisatoriske visionshistorier og de lokale historier. De lokale fortællinger spejler den store fortællings værdier, men oversat til lokale kontekster fx forskellige afdelinger. Med fortællingerne reducerer vi den komplekse organisation ved at konkretisere gennem historier, og I finder frem til jeres fælles sandhed. I får et kursusforløb, hvor I gennem:

 • Veloplagte og let tilgængelige oplæg bliver præsenteret for den teoretiske baggrund, og hvordan I kan bruge teorien som redskaber direkte ind i jeres fælles arbejdshverdag.
 • Forskellige storytelling-workshops lærer hinanden at kende på nye måder, når I mødes i litterære oplevelser og  deler jeres historier.
 • Forskellige storytelling-workshops skaber nye historier sammen eller blot får en anderledes oplevelse ved at lytte til og se andres historier udfolde sig.
 • Et kursusforløb i trygge rammer har en udviklende oplevelse sammen, hvor alle kan være med, og hvor grundantagelser udfordres positivt, uden at private grænser overtrædes.
 • Et veltilrettelagt kursusforløb i smukke, anderledes og inspirerende omgivelser kan vende tilbage til arbejdshverdagen med nye redskaber og en fælles grundfortælling. Et sundt og solidt udgangspunkt for udvikling og organisatorisk læring på kolleganiveau, teamniveau og/eller organisatorisk niveau.

Forløbet kan bestå af en eller to kursusdage med opsamling, designes til én forening/virksomhed/organisation eller for medarbejdere fra forskellige organisationer, der arbejder med et fælles projekt.

Kurset afholdes af Cecilie Laskie eventuelt sammen med en eller flere konsulenter, afhængigt af størrelsen. Alle konsulenter tilknyttet CecilieLaskie.dk er både fagligt specialiserede, dygtige formidlere – og dejlige mennesker.

Synergidage – samarbejde på tværs af faggrænser

Der er ingen tvivl om, at nogle af de bedste innovative projekter udspringer af samarbejder på tværs af faggrænser, netop fordi vi i mødet med en anden faglighed bliver udfordret til at tænke anderledes: tænke ud af boksen.

CecilieLaskie.dk har udviklet et kursusforløb, hvor vi skaber et solidt udgangspunkt for tværfaglige samarbejder på teamplan, organisatorisk plan eller tværorganisatorisk plan.

Vi arbejder ud fra en teoretisk og erfaringsbaseret viden om, at når I som fagpersoner møder og skal arbejde ind i en anden faglighed og kultur, bliver I udfordret positivt til at italesætte jeres egne kompetencer og at invitere andre faggruppers kompetencer ind i jeres verden.

Det kan skabe en fantastisk synergieffekt, hvor 2+2=5. Men tit opstår synergi ikke af sig selv og i værste fald kan der istedet opstå uenighed og fagprotektionisme. Derfor har vi designet et kursusforløb, hvor vi procesleder opstarten og sikrer, at I:

 • Sammen udvikler en fælles plan for jeres samarbejde med input fra konsulenter, der forstår at få fagligheder til at spille sammen uden at gå på kompromis med særfaglig kvalitet og stolthed, tværtimod.
 • Får indsigt i og forståelse for hinandens fagligheder med fokus på det fælles samarbejde.
 • Opnår målgruppekendskab, hvis eksterne målgrupper er del af samarbejdet.
 • Opnår forståelse for vigtigheden af at tale et fælles sprog og har en fælles forståelse af det samarbejde, I står foran.
 • Tager hjem med endnu mere lyst til at indgå i samarbejdet sammen jeres nye kollegaer.

Forløbet kan bestå af en eller to kursusdage med opsamling som opstart på et tværorganisatorisk samarbejde. Forløbet afholdes af Cecilie Laskie eventuelt sammen med en eller flere konsulenter, afhængigt af størrelsen. Alle konsulenter tilknyttet CecilieLaskie.dk er både fagligt specialiserede, dygtige formidlere – og dejlige mennesker.

Videndeling der virker 

Ordet “læring” leder tanken hen på skoler, uddannelser og kurser. Men læring sker hele tiden, alle vegne – ikke mindst internt i den enkelte organisation. Gør den ikke?

Det ved vi i CecilieLaskie.dk, at den gør. Vi ved også, at god organisatorisk læring fra kollega til kollega ikke sker af sig selv. Derfor har vi udviklet et forløb, hvor vi rådgiver ifm. design af interne, organisatoriske læreprocesser, og hvor vi superviserer og kvalitetsikrer.

Kollega-til-kollega-læring er et vandløb, som udspringer fra en kilde. Vandløbet forgrener sig og skaber nye kilder, der forgrener sig, og skaber… Men hvis vandet ikke ledes i den rigtige retning på den rigtige måde, tørrer kilden ud. Det kan i værste fald skabe frustration istedet for den intenderede læring, som både ledelse og medarbejdere ønsker. Derfor tilbyder vi:

 • Rådgivning ifm. design af læreprocesser: sidemandsoplæring, intern videndeling, interne kurser, mentorordninger og lign. i planlægningsfasen.
 • Supervision af læreprocesserne i afviklingsfasen.
 • Evaluering af læreprocesserne i slutfasen og undervejs i forløbet. Evalueringer designes i tæt samarbejde med medarbejdere og ledelse, så vi sikrer, at de giver mening og opfattes som et brugbart redskab af alle. Vi indleder også gerne processen med udgangspunkt i eksisterende evalueringer og understøtter processen fra evaluering til intern læring, forbedring og udvikling.
 • Kvalitetssikring og udvikling: at I som organisation og kollegaer oplever glæden ved at dele jeres viden med hinanden og løfte hinanden rent fagligt samtidig med, at I er trygge i formidlingssituationen, og i at processen leder til et læringsudbytte.
 • Mulighed for at understøtte læreprocessen med læringsmateriale, som både kan være analogt og digitalt fx tekstmateriale eller videobaseret formidling m.v.

Forløbet tager udganspunkt i den enkelte organisations behov. Cecilie Laskie er forløbsansvarlig eventuelt sammen med en eller flere  konsulenter, afhængigt af opgavens størrelse. Alle konsulenter tilknyttet CecilieLaskie.dk er både fagligt specialiserede, dygtige formidlere – og dejlige mennesker.

 

Skab relationer med shared reading

Relationsopbygning er noget, der foregår lidt halv-tilfældigt over kaffemaskinen i formiddagspausen. Er det ikke? Hos CecilieLaskie.dk er svaret nej. Vi arbejder med intenderet relationsopbygning og social kapital med afsæt i litteratur og dialog, nemlig metoden shared reading (fælleslæsning, udviklet af The reader organisation, Liverpool).

Shared reading er en læsegruppeform, alle kan deltage i: ingen forberedelse, små grupper og en læsegruppeleder fra CecilieLaskie.dk, der vælger og forbereder dagens tekster og ikke giver endegyldige svar, men læser højt, gør ophold i teksten og guider deltagernes dialog om de tanker, oplæsningen har skabt. Der er ingen rigtige eller forkerte svar. Alle kan være med. I får en oplevelse – bliver rørt, provokerede, glade, eftertænksomme, grinet godt igennem – når I lytter til tekstens historie. Og med teksten som anker, deler I så meget eller så lidt af jeres personlige historier, som I har lyst til.

Shared reading gør godt. Helt beviseligt. Men der er ikke tale om terapi eller coaching. Vi er mennesker, der mødes om de eksistentielle temaer, som god litteratur byder på, løfter os over hverdagen – og lærer hinanden og os selv at kende på en helt ny måde. På kurset “Skab relationer med shared reading” bruger vi shared reading som indgang til at arbejde med jeres organisation eller forenings sociale kapital.

På dette kursusforløb sætter vi lys på shared reading og tillidsbaseret relationsopbygning. På kurset vil du:

 • Få en fantastisk og anderledes oplevelse som læsegruppedeltager.
 • Lytte til dine kollegaers historier og oplevelser af læsegruppelederens oplæsning og dele din egen – hvis du har lyst.
 • Opleve kvalitetslitteratur og dialog i fællesskab i en tryg og inspirerende ramme.
 • Opleve en anderledes form for relationsopbygning: med afsæt i shared reading-oplevelsen udvikler vi sammen jeres arbejdsfællesskab.
 • Vende tilbage til arbejdshverdagen sammen med dine kollegaer og opleve, at den er the same but different.

Der er plads til max otte personer i hver workshop-gruppe. Det giver gruppen intimitet og sikrer, at der er rum til alle deltagerne. Workshoppen afholdes af Cecilie Laskie eventuelt sammen med en eller flere konsulenter, hvis der er flere end otte deltagere. Alle konsulenter tilknyttet CecilieLaskie.dk er både fagligt specialiserede, dygtige formidlere – og dejlige mennesker.

 

Hør her, hvordan Christina Wilther Kaagard formulerer det i sin klumme i Herning Folkeblad, 2017:

Cecilie Laskie som uddannede mig til Shared Reading læsegruppeleder, indledte kurset med at fortælle, at med Shared Reading havde hun lært fremmede bedre at kende på en time end kollegaer, som hun havde arbejdet sammen med i 15 år. Og jeg, som har arvet min fars skepsis, tænkte i mit stille sind, mon ikke dette er et tilfælde af ’over- drivelsen fremmer forståelsen’. Men kvinden havde ret. Så til min omgangskreds og familie, kan jeg nu med sikker stemme svare: Relationen til sine medmennesker ikke kun kan vejes i længden af et bekendtskab’ og ’At kunne bruge litteraturen til at røre andre mennesker, føles for mig, meget meningsfyldt’.”

 

Bliv shared reading-læsegruppeleder

I middelalderen samledes vi omkring landsbyens bål og skabte en fælles identitet og forståelse gennem mundtlige overleveringer. Siden blev den trykte tekst vores foretrukne medie. I dag spiller de digitale medieplatforme en central rolle i vores historie om os selv.

Måske er det den fysiske distance, som digital kommunikation skaber, der gør, at der netop nu er så stor efterspørgsel efter shared reading-grupper: at vende tilbage til den mundtlige fortælling, at samles fysisk, lytte til højtlæsning og få del i litteraturens og hinandens historier i fællesskab.

Shared reading (fælleslæsning, udviklet af The reader organisation, Liverpool) er en læsegruppeform, alle kan deltage i: ingen forberedelse, små grupper og en læsegruppeleder, der vælger og forbereder tekster og ikke giver endegyldige svar, men læser højt og guider deltagernes dialog, hvis det er nødvendigt.

På dette todages-kursus sætter vi lys på shared reading som metode, og du bliver på kurset uddannet som shared reading-læsegruppeleder.

På kursusdagene vil du:

 • Prøve kræfter med at være læsegruppedeltager.
 • Arbejde med øvelser, som træner dig til selv at træde ind i rollen som læsegruppeleder.
 • Opleve kvalitetslitteratur og dialog i fællesskab i en tryg og inspirerende ramme.
 • Opleve en anderledes form for teambuilding-aktivitet: litterær teambuilding.
 • Blive uddannet som shared reading-læsegruppeleder, kvalificeret og motiveret til at starte grupper op umiddelbart efter kurset.

Kurset forløber over to dage, og der er plads til otte deltagere. Det giver gruppen intimitet og rigtigt gode muligheder for individuel vejledning og sparring. Cecilie Laskie er kursusinstruktør.

Hvis deltagerne ønsker det, er der mulighed for at arragnere en tredje kursusdag, hvor vi går i dybden med oplæsning, spørgeteknikker, gruppedynamikker, procesledelse, særlige målgrupper eller tekstvalg- og forberedelse. Kursusdagen afholdes, når deltagerne har afprøvet shared reading-metoden i praksis med egne læsegrupper. Vi tilbyder også individuel supervision.